Formularz zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ENEDUE

Imię i Nazwisko dziecka:


data (DD-MM-RRRR) i miejsce urodzenia dziecka:
,

PESEL dziecka:


Adres zamieszkania dziecka:


DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MATKA / OPIEKUN 1:
Imię i Nazwisko:


adres zamieszkania (wypełnij, jeśli jest inny niż dziecka):


miejsce pracy:


numer telefonu kontaktowego:


adres e-mail:OJCIEC / OPIEKUN 2:
Imię i Nazwisko:


adres zamieszkania (wypełnij, jeśli jest inny niż dziecka):


miejsce pracy:


numer telefonu kontaktowego:


adres e-mail:DANE NA TEMAT DZIECKA:

Czy dziecko śpi w ciągu dnia? W jakich godzinach?


Czy dziecko informuje o potrzebach fizjologicznych?


Przebyte choroby zakaźne:


Czy dziecko jest na coś uczulone? Jeśli tak, to proszę podać na co?


W jakich godzinach dziecko będzie uczaszczało do przedszkola:


Ilość posiłków:


Dodatkowe informacje o dziecku:


Oświadczenie rodzica
1. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami) informuję że, wyrażam / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej rodziny wykorzystywanych do działalności statutowej przedszkola i rekrutacji.

2. W związku z działalnością statutową przedszkola wyrażam / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na umieszczanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej przedszkola.


Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny.
Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz. 12 z późniejszymi zmianami) są zbierane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznawania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.
Po otrzymaniu wypełnionego formularza skontaktujemy się z Państwem podając dokładną datę spotkania z Rodzicami w czerwcu.
Przedszkole Edukacyjne Enedue - 2014- 2019 - Oława, ul. Broniewskiego 1, tel. 505 807 566, 604 134 816